การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์


คือ กระบวนการเขียนที่ผู้เขียนนำเสนอสารผ่านการพิจรณาแยะแยะข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย แล้วนำไปประเมินค่า เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
หลักการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์


การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์มีหลักการดังนี้

๑) ศึกษาเรื่องอย่างละเอียดอย่างถ่องแท้
๒) วิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาเป็นส่วนๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
๓) วิเคราะห์เนื้อหาแล้วประเมินค่าว่ามีข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย หรือข้อบกพร่องอย่างไร
๔) วิจารณ์ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไปประเมินค่าให้เห็นว่ามีคุณค่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร
๕) วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
๖) เรียบเรียงความคิดที่วิเคราะห์วิจารณ์เป็นบทพูด ใช้คำที่มีความหมายกระชับตรงประเด็น