ความหมายการเขียนแสดงความรู้
คนสมัยโบราณมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการเขียนบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การจารึกไว้ในศิลาจารึก การบรรทึกตำรายาในสมุดข่อย ถ้าไม่มีการบรรทึกไว้ความรู้ก็จะสูญหาย ปัจจุบันมีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยผู้รู้เขียนแสดงความรู้เป็นตำรา บทความ สารคดีต่างๆ ผู้เรียนจึงควรฝึกเขียนแสดงความรู้ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้ให้ผู้อื่นทราบและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันหลักการเขียนแสดงความรู้

การเขียนแสดงความรู้มีหลักการดังนี้
๑) มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนว่าต้องการจะสื่อสารเรื่องอะไร ให้ความรู้ ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างไร
๒) กำหนดหัวเรื่องที่ผู้เขียนต้องมีความรู้และมีข้อมูลประกอบการเขียน
๓) ศึกษาค้นคว้า รวบรวมความรู้ ความคิด ให้เป็นระบบ เพื่อจัดทำโครงเรื่งและลำดับเนื้อหาในการเขียนถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน
๔) เขียนอธิบายตามลำดับโครงเรื่อง โดยใช้ภาษาให้สละสลวย ใช้ประโยชน์ง่าย เหมาะสมกับวัยผู้อ่าน