ความหมายของการโต้แย้ง

คือการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายพยายามใช้เหตุผล ข้อมูล สถิติ และการอ้างอิงถึงความคิดของตนและคัดค้านความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง ในชีวิตเรามีข้อโต้แย้งตลอดเวลา เมื่อเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน การโต้แย้งอาจยุติลง โดยการยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อมีเหตุผลมาสนับสนุนความคิดอย่างเพียงพอ ทั้งนี้การเขียนโต้แย้งไม่ตัดสินด้วยการแพ้ชนะ

หลักการเขียนโต้แย้ง


๑) กำหนดหัวข้อและขอบเขตของการโต้แย้ง เพื่อจะได้ไม่หลงประเด็นที่จะโต้แย้ง

๒) แบ่งเนื้อหาออกเป็นประเด็น เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน

๓) ผู้โต้แย้งต้องมีพื้นฐานความรู้ดีพอเกี่ยวกับหัวข้อที่นำมาโต้แย้ง

๔) เรียบเรียงและนำเสนอข้อโต้แย้งได้อย่างละเอียดชัดเจน

๕) แบ่งกระบวนการโต้แย้งออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ การตั้งประเด็น การนิยามคำที่อยูในประเด็นของการโต้แย้ง ค้นหาและเรียบเรียงข้อสนับสนุน เพื่อชี้ให้เห็นจุดอ่อนและข้อผิดพลาดของความคิดเห็นฝ่ายตรงข้ามตัวอย่างการเขียนโต้แย้ง