วัตถุประสงค์


ความหมายการเขียนเพื่อการสื่อสาร

๑) เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องเขียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
๒) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายในการเขียน
๓) เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงมารยาทการเขียนเพื่อการสื่อสาร

การเขียนบรรยาย


๑) เพื่อให้ทราบถึงความหมายการเขียนบรรยาย

๒) เพื่อการเขียนบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์
๓) เพื่อทราบถึงประเภทของเรื่องที่ใช้ในการเขียนบรรยาย

การเขียนพรรณนา


๑) เพื่อทราบถึงความหมายการเขียนพรรณนา
๒) เพื่อทราบถึงการเลือกใช้ถ้อยคำการเขียนพรรณนา
๓) เพื่อทราบถึงประเภทการเขียนพรรณนา

การเขียนเรียงความ

๑) เพื่อทราบถึงหลัการเขียนได้อย่างถูกต้อง
๒) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของการเขียนเรียงความ
๓)เพื่อการเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้อง

การเขียนย่อความ

๑) เพื่อทราบถึงหลักการเขียนย่อความ
๒) เพื่อทราบถึงรูปแบบการเขียนย่อความ
๓) เพื่อการเขียนย่อความได้อย่างถูกต้อง

การเขียนจดหมายกิจธุระ

๑) เพื่อทราบถึงความหมายของการเขียนจดหมายกิจธุระ
๒) เพื่อทราบถึงหลักในการเขียนจดหมายกิจธุระ
๓) เพื่อการเขียนจดหมายกิจธุระได้อย่างถูกต้อง

การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์


๒) เพื่อทราบถึงหลักการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์
๑) เพื่อทราบถึงความหมายของการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์

๓) เพื่อการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างถูกต้อง

การเขียนแสดงความรู้

๑) เพื่อทราบถึงความหมายของการเขียนแสดงความรู้
๒) เพื่อทราบถึงหลักการของการเขียนแสดงความรู้
๓) เพื่อการเขียนแสดงความรู้ได้อย่างเหมาะสม

การเขียนแสดงความคิดเห็น

๑) เพื่อทราบถึงความหมายการเขียนแสดงความคิดเห็น
๒)เพื่อทราบถึงหลักในการเขียนแสดงความคิดเห็น
๓)เพื่อการเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง

การเขียนโต้แย้ง

๑) เพื่อทราบถึงความหมายการเขียนโต้แย้ง
๒) เพื่อทราบถึงหลักการเขียนโต้แย้ง
๓) เพื่อการเขียนโต้แย้งได้อย่างเหมาะสม