แหล่งที่มา


images.jpg


หนังสือเรียน รายวิชาเพื่อฐาน
วิชาภาษาไทย
เรื่อง หลักภาษาและการใช้ภาษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ผู้เรียบเรียง
๑. ฟองจันทร์ สุขยิ่ง
๒. กัลยา สหชาติโกสีย์
๓. ศรีวรรณ ช้อยหิรัญ
๔. ภาสกร เกิดอ่อน
๕. ระวีวรรณ อินทรประพันธ์บรรณาธิการ
เอกรินทร์ สี่มหาศาล