เนื้อเรื่อง


อยู่ถัดจากคำนำ จะมีกี่ย่อหน้าก็ได้แล้วแต่ขนาดของเนื้อเรื่อง เรียงความที่ดีจะต้องมีความเป็นเอกภาพ คือ มีเนื้อหาไปในทางทิศเดียวกันและไม่กล่าวนอกเรื่อง จะต้องมีสัมพันธภาพเชื่อมโยงสัมพันธืกันอย่างเป็นระบบตลอดทั้งเรื่อง มีการวางโครงเรื่องและจัดย่อหน้าไปตามลำดับมีการเรียบเรียงถ้อยคำที่เหมาะสมและมี สารัตถภาพ คือ มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่องแต่ละย่อหน้าจะต้องมีประโยคใจความสำคัญที่ชัดเจนและมีประโยคขนานความที่มีน้ำหนัก ช่วยให้ประโยคใจความสำคัญนั้นมีความสำบูรณ์ยิ่งขึ้น